тел. 0887 411 400

Количка  

Няма продукти

0 лв Доставка
0 лв Общо

Количка Поръчай

Продуктите SMEG са направени по най-високите стандарти и предоставят много години отлична работа.

SMEG България предлага на своите клиенти гаранционно обслужване в сервизните центрове на Интерсервиз Узунови АД на територията на България при гаранционните условия упоменати в гаранционната карта.


Условия на гаранцията


Уважаеми клиент на Интерсервиз Узунови АД,

 

Вашето продукт на SMEG е бил старателно произведен и неговата приложимост е била подложена на щателна финална проверка в заводите на SMEG в Италия. Но ако въпреки това Вашето устройство даде някакви дефекти по време на гаранционния период, като допълнение към полагаемите според закона искове (напр. относно отговорността за качеството на продукта), към които вероятно имате право според съответно приложимите закони, и като допълнение към исковете според законите относно качествените дефекти, към които имате право по отношение на продавача, Вие можете да се възползвате от следната гаранция спрямо условията на официалния вносител и сервиз на SMEG - Интерсервиз Узунови АД, както следва:

 

                1) Обхват на гаранцията

 

Интерсервиз Узунови АД гарантира за периода от 3 години, че Вашето устройство, използвано съобразно нормалните условия за употреба, няма да даде никакви дефекти, свързани с материалите и/или обработката като резултат от производството. Гаранцията не обхваща допълнителните аксесоари и дефектите, получили се в резултат на неправилно боравене, операционни грешки или интервенция на външни източници. Възможните разходи, свързани с модификации или приспособяване на устройството, които са необходими за пригодяване към каквито и да е национални технически или свързани с безопасността условия, изисквани от страната, в която устройството ще бъде използвано, не се покриват от тази гаранция. Гаранционният период от 3 години започва в деня, в който получите чисто новото устройство от дистрибутора. Осигуряването на гаранционен сервиз може да удължи гаранционния период цялостно, както предвижда съответното законодателство. В случай на грешка относно продукта, който е предмет на тази гаранция, ние се задължаваме да я поправим във възможно най-кратък срок, не по-дълго от 30 дни.

 

 

 2) Удължена гаранцияУДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ 36 месеца + 24 месеца
 

Уважаеми клиенти, в случай че закупите продукт с удължена гаранция, е необходимо да регистрирате гаранционната си карта като попълните следната форма не по-късно от 10 дни от датата на закупуване.Удължена Гаранция на закупени продукти с марката SMEG

 

 

 

 

 

 

 

 

                3) Гаранционно обслужване

 

 Интерсервиз Узунови АД изпълнява своето гаранционно задължение по собствено усмотрение чрез безплатен ремонт или замяна на дефектното устройство. Всякакви транспортни разходи, възникнали в границите на страната, където комплектите са били закупени, ще бъдат поети от дистрибутора. 

 

                4) Отстояване на гаранцията

 

Претенции съгласно гаранционните условия могат да бъдат предявявани, само ако се предоставят касовата бележка (или фактура), осигуряваща доказателство за датата на закупуване, спецификацията на модела и серийният номер на устройството. Дефектът на устройството трябва да бъде заявен от потребителя в рамките на гаранционния период в Интерсервиз Узунови АД, негов сервизен партньор или оторизиран дистрибутор на Интерсервиз Узунови АД.

 

ВНИМАНИЕ! Рекламации за неокомплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката!

 

Нашата препоръка: моля запазете оригиналната опаковка. 

 

                 5) Специални условия за гаранционно обслужване

 

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок. Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при потребителска (домашна), съобразена с целите за които е конструиран продуктът, и инструкциите му за експлоа­тацията и употреба. Дефиницията потребителска (домашна) употреба абсолютно изключва използването на про­дукта за извършването на търговска и/или професионална дейност, както и използването му за каквито и да е други цели, освен, за целите на домакинството. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на името на търговец по смисъла на Търговския закон или на юридическо лице, се счита, че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. В този случай, независимо от посоченото в гаранционната карта, гаранцион­ният срок е три месеца считано от датата на покупката. Казаното в предходното изречение не се прилага, ако про­дуктът изрично е предвиден и конструиран за професионална употреба.Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и настоящата гаранционна карта, при условие, че гаранционната карта е попълнена четливо и съдържа всеки един от изброените реквизити, без изключение, а именно: име и печат на продавача, модел, сериен номер и дата на покупка на продукта, подпис на купувача (клиента).

 

ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти, както и гаранционни карти в които има задрасквания и поправки са невалидни.


1. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай, че датата на закупуване на продукта отбеля­зана в гаранционната карта е различна от тази отбелязана в издадената при покупката касовата бележка/фактура, за валидна се счита датата отбелязана в касовата бележка/фактурата.

2. Настоящата гаранция не се отнася за:

2.1. Всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание от клиента аксесоари,адаптери,батерии,кабели, предпазители, дистанционни управления, както и дефекти причинени при неправилното експлоатиране на продукта,  според инструкцията за експлоатация.

2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, изтърквания, промяна на цвета и др.
2.3. Появата на изгорели пиксели по панела на продукта (освен извън допустимия брой описан в инструкцията за експлоатация) издадена от производителя.

Производителят , Вносителят и Сервиза не носят отговорност ( не е гаранционно събитие и не е повод за рекламация) при появата на петна по екрана , които са следствие от останали неподвижни картини, каквито са например логото на телевизионните програми или продължителното гледане във формат 4:3 на екран 16:9, защото този симптом е присъщ за LCD и Plasma дисплеите и е следствие от нормалните експлоатационни характеристики и спецификации на продукта.

Повреди настъпили при възникнали неподходящи входни и захранващи напрежения вследствие на включване на периферни устройства, системи и аксесоари.

При възникване на дефект първо се обърнете към отдела за обслужване на клиенти от където сте закупили продукта.

 

Сервизно обслужване (Талоните 1, 2., 3 и 4 ще бъдат взети от сервиза само при ремонт на уреда в гаранционния срок.):

3. Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:

3.1.  Когато не са спазени Указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкцията за експлоатация на продукта.

3.2. При несъответствие между идентификационните данни на продукта (марка, модел, сериен номер и др.) посочени в гаранционната карта или касовата бележка/фактурата и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламация.

3.3. При наличието на интервенции(надрасквания, заличавания,поправки, опит за подмяна, подмяна и др.) върху нанесения на продукта сериен номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.

3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица.

3.5. Когато повредата е настъпила:

3.5.1 вследствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта на чужди несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, като течности, мазнини, варовик, прах, метални части, банели, насекоми, и др.,

3.5.2. под въздействието на агресивна външна среда или поради неполагане на необходимата грижа за продукта

3.6 Когато дефектът е вследствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени вследствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.). при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на вносителя и сервиза, или при форсмажорни обстоятелства.

3.7. Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост.

 

4. Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на продукта в сервиза, в случаите, в които продуктът е предоставен от страна на купувача без оригиналната му опаковка.

5. Производителят, вносителят и сервизът не носят отговорност за пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефекта на продукта или престоя му в сервиза.

6. В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

7. Гаранционният срок не тече по време на престоя на продукта в сервиза.

ВАЖНО!!! При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до съшия.

8.  В случаите на рекламация, пpи която след извършването на необходимата диагностика бъде установено, че продуктът- предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация (не е налице дефект), или че причината за установен дефект е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) дължи на извършилия диагностиката сервиз заплащане, съобразно утвърдения от страна на сервиза ценоразпис.

 


9.  Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията и срока на настоящата гаранция.

 

10. Тази гаранция в валидна за територията на Република България. Във връзка с чл.47, ал.1 т.12, напомняме, че ТЪРГОВЕЦЪТ предлага на ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки със законова гаранция от 2 /две/ години в съответствие с договора за продажба от разстояние.

 

11. Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съобразно Българското законодателство.

I. Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите: Чл. 112.

(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация,

като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е

непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се. че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача,

които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие: значимостта на несъответствието: възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по гл. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд. свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5)  Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

      - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 
      - намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал, 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока no ал. 1.

II. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от Закона за защита на потребителите.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.

 

При проблеми в обслужването Ви и оплаквания, моля обръщайте се към отдел обслужване на клиенти на мястото от където сте купили продукта или се обадете в сервиза на телефоните посочени в гаранционната карта.LiveZilla Live Help